Všechny kategorie

Informace o nákupu

Novinky

Sledujte co se děje !

Internetový obchod DOMÁCÍexpert.cz se od 1.3.2017 na základě nové obchodní strategie mění  na „Zásilkový internetový obchod DOMÁCÍexpert.cz“.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v zásilkovém internetovém obchodě DOMÁCÍexpert.cz, který je provozován na doméně domaciexpert.cz.   Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je L.S. Konzult s.r.o. se sídlem 5.května 1661/2, 140 00 Praha 4; IČ: 26456711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném   Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83485 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztah neupravený obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Důležité pojmy: 
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp.   prodávající.

Prodávající – dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo   nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující – spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která   nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – nikoli spotřebitel – je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V souvislosti s tímto provozovatel obchodu upozorňuje, že veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Není tudíž použito ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 

Prodej zboží v našem zásilkovém internetovém obchodě se realizuje uzavíráním smluv distančním způsobem za použití prostředku komunikace na dálku, kterým je veřejná komunikační síť -  internet. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí   uzavřené smlouvy a kupující i prodávající jsou jimi vázáni. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi   seznámit. K uzavření kupní smlouvy dochází momentem závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího - viz. Uzavření kupní smlouvy . Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.   Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou   patrné z procesu objednávání v našem zásilkovém internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na   webových stránkách našeho zásilkového internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

Ochrana osobních údajů 

Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného   splnění smlouvy). Pro nákup v našem obchodě není povinná žádná registrace a přihlašování do systému nákupu. Při objednávání zboží požadujeme pouze ty osobní údaje o kupujícím, které jsou nutné k vystavení daňového dokladu a doručení zboží a neposkytujeme je zásadně   třetím stranám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží a případně i bance, která se   podílí na vyřízení objednávky (splátkový prodej).
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním   údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze. Zákazník může o výmaz zažádat písemně (e-mailem) nebo   telefonicky na čísle 725 830 725.

 

Cena zboží a způsob placení 

Všechny ceny uvedené u zboží v obchodě jsou konečné (tzn. s DPH a jinými příplatky). S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Cena zboží včetně dopravy na potvrzené objednávce ze strany prodávajícího je neměnná.
Placení za objednané zboží je možno v hotovosti platbou předem na účet prodávajícího, v hotovosti platbou smluvnímu externímu dopravci (na dobírku), nebo prostřednictvím on-line platební brány. O způsobu placení za zboží dopravované na uřčené místo se dozvíte v sekci „Doprava a její ceny“ a "Platba za zboží".
V souvislosti s výše uvedeným upozorňujeme, že veškeré platby v hotovosti jsou přebírány výhradně smluvními externími dopravci, či zásilkovými službami a prodávajícímu jsou přeposílány výhradně bezhotovostním způsobem na jeho bankovní účet.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající    je   plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu při expedici zboží a bude součástí zásilky se zbožím. Prodávající si vyhrazuje právo na zaslání faktury v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. V souvislosti s tímto jsou v našem zásilkovém internetovém obchodě evidovány u správce daně online pouze platby přijaté online přes platební bránu ThePay. Přijatá tržba je zaevidována v momentu, kdy se prodávající dozví o jejím uskutečnění. Účtenka EET je zaslána v elektronické podobě na elektronickou adresu prodávajícího.

Způsob objednání
V zásilkovém internetovém obchodě se provádí objednání zboží on-line přímo na jeho stránkách. Po uložení zboží do košíku vám bude předložen objednávkový formulář k vyplnění a odeslání. Po přijetí objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení objednávky, a to vždy elektronickou poštou, popřípadě doplňující zprávu sms. Potvrzení objednávky je prodávající povinen odeslat kupujícímu neprodleně po přijetí objednávky. Objednávka podaná výše uvedeným způsobem je závazná.
Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodů na straně prodávajícího, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.


Dodání zboží
 
Pro celkový termín dodání je důležitá „expedice zboží“. Je to okamžik, kdy je zboží připraveno k odeslání, popřípadě osobnímu odběru. Zboží, u kterého je uvedeno "SKLADEM", expedujeme běžně do 48 hodin po potvrzení objednávky v případě, že objednané zboží je k dispozici v našich skladových prostorách. U zboží, které máme uskladněno a rezervováno  v externím skladu u smluvních dodavatelů je expedice je běžná do 3 pracovních dní. Další termíny expedice jsou v obchodě uvedeny, popřípadě je nutné se dotázat na dostupnost zboží a termín expedice u prodávajícího. Na uskutečněnou expedici zboží je kupující upozorněn pomocí zprávy elektronické pošty (e-mail) nebo formou sms zprávy.

V našem obchodě znamená pojem "SKLADEM" to, že zboží je připraveno k prodeji ve skladových prostorách prodávajícího, popřípadě v externím skladu u smluvních dodavatelů.

 

Nabízíme Vám tyto varianty způsobu dodání a převzetí zboží:

1. Doprava zboží na výdejní místo - osobní odběr 
Osobní odběr je možný v našich smluvních výdejních místech v České  a Slovenské republice, kam zboží doručí smluvní externí dopravce. Pro osobní odběr je nutné počkat, než budete informováni o proběhlé expedici zboží a o tom že je pro vás připraveno k odběru.  Informaci zasíláme vždy formou e-mailové či sms zprávy, popřípadě ji poskytujeme i telefonicky. Zasíláme rovněž e-mailovou informační zprávu, že zboží bylo zasláno na výdejní místo.
Zboží určené k osobnímu odběru je pro zákazníky rezerováno na výdejních místech po dobu dle smluvních podmínek dopravce či zásilkové služby. Pokud nedojde k odběru zboží ve stanovené lhůtě bude objednávka stornována ze strany prodávajícího a zboží vráceno do skladu. O stornování objednávky z výše uvedeného důvodu je zákazník informován prostřednitcvím e-mailové zprávy.

2. Doprava zboží na adresu zákazníka – česká pošta, PPL, kurýr
Dopravu na určenou adresu zajišťujeme po celém území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Ceník a varianty dopravy naleznete v sekci „Doprava a její ceny“. 

Upozornění:
V případě objednání zboží, které svojí hmotností, nebo rozměry neodpovídá podmínkách zvolené dopravy si prodávající vyhrazuje právo na změnu. V tomto případě bude před expedicí zboží nabídnut kupujícímu alternativní způsob dopravy vyhovující pro objednané zboží.

Podmínky uvedené v sekci "Doprava a její ceny" jsou nedílnou součástí Obchodních podmínek.

 

Převzetí zboží a práva z vadného plnění

Prodávající má povinnost vyřídit jím potvrzenou objednávku, odeslat zboží a dodat jej na uvedenou adresu kupujícího v dohodnuté lhůtě. Zboží je dodáváno s přiloženou fakturou, kde je specifikováno dodané zboží a faktura slouží rovněž jako dodací list a pro případnou reklamaci zboží v době úpro uplatnění práv z vadného zboží.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu,  záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje kupující nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.
Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
Není-li kupující spotřebitel, a je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
K Vámi objednanému zboží obdržíte i příslušné dokumenty (daňový doklad, záruční list a návod k použití). K některým druhům zboží (drobný spotřební materiál, příslušenství, tiskoviny apod.) není dodáván záruční list a je nahrazen prodejním dokladem, kde je uvedeno označení výrobku a datum prodeje. Tento doklad o koupi (faktura) je dostačující pro uplatnění reklamace. Na žádost spotřebitele je však prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).

 

Doba pro uplatnění práv z vadného plnění 

Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců.
Doba pro uplatnění práv z vadného plnění však může být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či reklamě prodloužena. 
Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. 
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží, nebo se zboží skládá z několika částí. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. 
V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a následujících náklady spojené s navrácením zboží. 
Právo na odstoupení od kupní smlouvy neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. 
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději 14 den po převzetí. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozích odstavců odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od kupní smlouvy. Je vhodné hned v žádosti o odstoupení uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí odkupní  smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku to, že kupující zvolil způsob dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Tyto peněžní prostředky jsou od 1.3.2017 vráceny kupujícímu výhradně bezhotovostním způsobem na jím určený bankovní účet.  
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží, který je předmětem odstoupní od smlouvy předá, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. 
Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Při odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě prosíme o dodržení uvedených podmínek:
 1)Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. V zaslaném projevu projevu prosím uveďte údaje o prodávajícím, kupujícím spotřebiteli, název zboží, datum obdržení zboží, číslo objednávky a prodejního dokladu, číslo účtu pro vrácení pěněž

2)Odešlete prosím elektronicky na adresu info@domaciexpert.cz, nebo v listinné podobě následně přibalte ke zboží.

3)Zboží doručte zpět na vlastní náklady na adresu L.S. Konzult s.r.o., 5.května 1661/2,140 00 Praha 4 a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny převodem na Vámi uvedený účet a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

POZNÁMKA: Zaslání částky na bankovní účet je nejrychlejší způsob vrácení peněž. Pokud byste tento způsob neuvedli a nesdělili číslo účtu na který máme částku poukázat, tak zákon ukládá vrátit částku stejným způsobem, jakým ji prodávající od kupujícího přijal. To s sebou přináší určité komplikace, což zákon již bohužel neřeší.

 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

Dle § 1837 občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy 
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, 
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, 
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů, 
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo 
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.  

 

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího (dodavatele)

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v případě zjevné chyby v ceně zboží. Za chybnou cenu se považuje cena, která je zjevně jiná než je pro tento typ/druh zboží obvyklé. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považována například zjevně nízká či vysoká cena zboží, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že není schopen dodat objednané zboží v potřebné době a to z důvodu chybného údaje o skladové dostupnosti v době vytvoření objednávky kupujícím, popřípadě pokud již zboží není v prodeji a není k dispozici ani u jeho dodavatele.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


Veřejné hodnocení obchodu

V současné době se podílíme na veřejném hodnocení internetových obchodů na portálech Zboží.cz a Heureka.cz. Upozorňujeme, že provozovatelům těchto portálů nejsou z naší strany poskytovány osobní údaje zákazníků. Veškeré prostředky vytvořené pro hodnocení obchodu jsou dílem provozovatelů těchto portálů a jsou jimi zasílány zákazníkům. Hodnocení našeho obchodu si můžete prohlédnout na stránkách jednotlivých portálů vždy u odkazu na náš obchod.
Bližší informace: 
                         http://domaciexpert.cz/cs/content/11-heurekacz-a-zbožícz

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 1.3.2017

 V Praze 24.2.2017