Všechny kategorie

Informace o nákupu

Novinky

Sledujte co se děje !

Všechny osobní údaje o zákaznících jsou uchovány v souladu s platnými zákony České republiky. Zejména se jedná o zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Provozovatel internetového obchodu - L.S. Konzult s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze. Veškeré získané údaje užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimkou jsou smluvní externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.


Bez písemného souhlasu zákazníků nakládá společnost L.S. Konzult s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především :

 § 5 odst. 2 písm. b)

(2) Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat, b) jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů


a dále


§ 5 odst. 6

6) Správce, který zpracovává osobní údaje podle odstavce 5, může tyto údaje předat jinému správci pouze za splnění těchto podmínek: a) údaje subjektu údajů byly získány v souvislosti s činností správce nebo se jedná o zveřejněné osobní údaje, b) údaje budou využívány pouze za účelem nabízení obchodu a služeb, c) subjekt údajů byl o tomto postupu správce předem informován a nevyslovil s tímto postupem nesouhlas.


Ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů je společnost L.S. Konzult s.r.o. oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze.

Zde uvádíme plné znění:

§ 5 odst. 5

(5) Provádí-li správce nebo zpracovatel zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb subjektu údajů, lze pro tento účel použít jméno, příjmení a adresu subjektu údajů, pokud tyto údaje byly získány z veřejného seznamu nebo v souvislosti se svojí činností jakožto správce nebo zpracovatele. Správce nebo zpracovatel však nesmí uvedené údaje dále zpracovávat, pokud s tím subjekt údajů vyslovil nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním je nutné vyjádřit písemně. Bez souhlasu subjektu údajů nelze k uvedeným údajům přiřazovat další osobní údaje.


Data s osobními údaji jsou uchovávána na zálohovaných serverech a je zajištěno, aby nakládání z těmito daty bylo zamezeno třetím osobám.